همیشه سخت ترین راه راه درست است و غرامت های سنگینی به دنبال دارد.

هرگاه شکرگزار خداوند میشوی عرصه به تو تنگ می آید و سختی ها به سویت حمله ور می شوند خداوند بعد از دشواری هاست و آنجا انتظار میکشد.

سکوت و آرامش ازجنس راه رسیدن به خداست.