رنج و سختی ،یعنی هشداری برای شروع دوباره تغییر

رنج یعنی وقت آن رسیده است که بیشتر بدانی .