داستان سجده فرشتگان یک تمثیل است.

هرچقدر بیشتر محبت و خوبی کنی بیشتر محبت خداوند را خواهی دید. برای محبت کردن و خوب بودن باید هزینه مالی و جانی پرداخت .

خداوند امکان اشتباه را به ماداده است به این خاطر که به واسطه عقل و خردخود،انتخاب کنیم و این بدان معناست که هیچ جبری در آن نیست به این منظور که تو مجبوری که اشتباه نکنی بنابراین انتخاب، علت امکان اشتباه می باشد که خداوند برای انسان قرار داده او همه جا هست.